PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Van Silfhout aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6741 AC) Lunteren aan de Dorpsstraat 89 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09012629.

Van Silfhout vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen.

Persoonlijke gegevens
Onder Persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren of de downloadregistratie van software.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens:

alle persoonsgegevens die u aan Van Silfhout verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Van Silfhout, bij het sluiten van een overeenkomst of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we normaal gesproken alleen de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als we om verdere gegevens van u vragen, hoeft die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt;

bij het bezoeken van onze website worden cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig [zie tevens ‘’Wat zijn cookies?];

indien u onze website bezoekt, kunnen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft de namen van de bezochte pagina’s, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de duur van uw bezoek, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adressen [zie tevens “Google Analytics”];

Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@vansilfhoutmode.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (en voor zover dat is toegestaan volgens de wet), zoals voor:

het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;

het verstrekken van de door u gevraagde informatie; door bijvoorbeeld het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief [zie tevens “Nieuwsbrief”), door contact met u op te nemen met een antwoord of aanbod op uw vraag of om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om onze klanten te informeren, te interesseren en te betrekken (marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om uzelf af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;

het aanbieden van producten en/of diensten van Van Silfhout (marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
analytische doeleinden, ook ter verbetering van onze dienstverlening.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze ondernemingsactiviteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan info@vansilfhoutmode.nl.

Opslag van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde producten en/of diensten), stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt. Deze ‘bewerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Van Silfhout treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Silfhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@vansilfhoutmode.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twintig (20) werkdagen, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u te allen tijde uw aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een e-mail te sturen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vansilfhoutmode.nl of bel naar +31 (0) 318 48 22 65. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites
Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website is opgenomen. Als we koppelingen opnemen, proberen we ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgt Van Silfhout er onder andere voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, denk bijvoorbeeld aan het veilig onthouden van uw inloggegevens en taalvoorkeur. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van u internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookie(s): Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website.

Contactgegevens
Van Silfhout

Dorpsstraat 89

6741 AC Lunteren

T: +31 (0) 318 48 22 65

E: info@vansilfhoutmode.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is aangepast op 15 mei 2018.